قوانین شطرنج : آیا قانون 13 حرکت در شطرنج وجود دارد؟

آیا قانون 13 حرکت در شطرنج داریم که در نهایت بازی منجر به پات یا مساوی گردد؟ سوال : آیا تا به حال شنیده اید که پادشاه حریف شما تنها مهره ای باشد که در صفحه باقی مانده باشد و مهره های حریف شما 13 حرکت برای مات کردن فرصت دارند و گرنه بازی مساوی … ادامه خواندن قوانین شطرنج : آیا قانون 13 حرکت در شطرنج وجود دارد؟